صنایع سنگ عماد

صنایع سنگ عماد

مدیریت: حاجهاشمی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد و عباسآباد

تلفن: 031-33808646-7
نمابر 031-33808648
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 1185232 0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، بعد از چهارراه
031-33808646-7