صنایع سنگ ممتاز1

صنایع سنگ ممتاز1

مدیریت: رضائیان

تولیدکننده: تراورتن دره بخاری و حاجیآباد

تلفن: 025-33443790
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشان، شهر سنگ امید، خیابان امیرکبیر 1، گلشن2، صنایع سنگ ممتاز 1
تلفن همراه: 0912-1513201
جاده قدیم کاشان، شهر سنگ امید، خیابان امیرکبیر 1، گلشن2، صنایع سنگ ممتاز 1
025-33443790