صنایع سنگ مهدی

صنایع سنگ مهدی

 توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

آدرس دفتر مرکزی: کرج، میانجاده، بلوار باغستان، بازار سنگ، ردیف دوم، قطعه 24
تلفن همراه: 0912-8668220 : 0918-8668220 : 0919-2607562
کرج، میانجاده، بلوار باغستان، بازار سنگ، ردیف دوم، قطعه 24