صنایع سنگ مهرگان

صنایع سنگ مهرگان

مدیریت: احسان الهی

تولیدکننده: مرمریت، چینی نیریز و تراورتن حاجیآباد

تلفن: 026-34819778 : 026-34823680
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بازار سنگ حصارک، ردیف جلو، قطعه 4
تلفن همراه: 0912-3637670 : 0917-3324675
کرج، بازار سنگ حصارک، ردیف جلو، قطعه 4
026-34819778 : 026-34823680