صنایع سنگ میلاوه

صنایع سنگ میلاوه

 مدیریت: سهیل اثبات

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: milovestoneindustries@gmail.com
تلفن: 021-44124608
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار فردوس شرق، جنب بانک سرمایه، واحد8
تلفن همراه: 0912-3795492
تهران، بلوار فردوس شرق، جنب بانک سرمایه، واحد8
021-44124608