صنایع سنگ مینرال گناباد (کارخانه گناباد)

صنایع سنگ مینرال گناباد (کارخانه گناباد)
آدرس ایمیل: koohenoormineral@yahoo.com
تلفن: 0515-7256170 , 0515-7256175
تلفن همراه: مدیر تولید1156927 0915-(حمیدرضا تقی زاده) , 2899767-0912 (تقی زاده)
0515-7256170 , 0515-7256175