صنایع سنگ مینرال گناباد

صنایع سنگ مینرال گناباد

(کارخانه گناباد)

آدرس ایمیل: koohenoormineral@yahoo.com
تلفن: 7256170 -0515
نمابر 7256175 -0515
تلفن همراه: مدیر تولید: 1156927-0915 (حمیدرضا تقی‌زاده) *همراه: 2899767-0912(تقی‌زاده)