صنایع سنگ نیکو

صنایع سنگ نیکو

مدیریت: مهرابی

تولیدکننده: کلیه ســنگهای ساختمانی،

صادراتی، تزئینی و وارداتی

 

آدرس ایمیل: info@nikostone.com
وب سایت: www.nikostone.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهــای اتوبان امام علی، به سمت بهشــت زهرا، جاده قدیم تهران قم، مقابل پلایشگاه، شهرسنگ، خیابان ششم، روبروی درب غربی سایپا یدک
تهران، انتهــای اتوبان امام علی، به سمت بهشــت زهرا، جاده قدیم تهران قم، مقابل پلایشگاه، شهرسنگ، خیابان ششم، روبروی درب غربی سایپا یدک