صنایع سنگ هنرمند

صنایع سنگ هنرمند

مدیریت: حمیدرضا هنرمند

تولیدکننده: تایل، اسلب

 

 

 

آدرس ایمیل: hamidreza_honarmand@yahoo.com
وب سایت: www.honarmadstone.com
تلفن: 021-88060400
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 20 جاده کاشان قم، بعد از پلیش راه، شهرک بهارستان
تلفن همراه: 0912-1128956
کیلومتر 20 جاده کاشان قم، بعد از پلیش راه، شهرک بهارستان
021-88060400