صنایع سنگ وحدت

صنایع سنگ وحدت

مدیریت: عزیزی

توزیع‌کننده: کلیه سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 026-34805800
آدرس دفتر مرکزی: کرج، جنب پل هوایی حصارک، بازار سنگ ردیف پشت، قطعه 3
تلفن همراه: 0912-3650419 : 0938-4512583
کرج، جنب پل هوایی حصارک، بازار سنگ ردیف پشت، قطعه 3
026-34805800