صنایع سنگ پارسیان

صنایع سنگ پارسیان

مدیریت: مرتضی افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56233545-6
نمابر 021-56233547
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک14
تلفن همراه: 0912-3346742
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، پلاک14
021-56233545-6