صنایع سنگ پیرحسینلو

صنایع سنگ پیرحسینلو

مدیریت: پیرحسینلو

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 36510106 -026
آدرس دفتر مرکزی: جاده ملارد، بعد از شهرداری منطقه1
تلفن همراه: 0912-3392880 : 0912-1394145
جاده ملارد، بعد از شهرداری منطقه1
36510106 -026