صنایع سنگ کریستال

صنایع سنگ کریستال

مدیریت: بخشی

تهیه و تولید انواع سنگهای ساختمانی، عباسآباد، حاجیآباد و

تلفن: 55072946 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک
تلفن همراه: 4292998 -0912
تهران، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک
55072946 -021