صنایع سنگ کیمیا

صنایع سنگ کیمیا

مدیریت: بختیاری

عرضه کننده: سنگهای ساختمانی

نمابر 021-22983614
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، بازار سنگ تهران، غرفه 26
تلفن همراه: 0912-2529777 : 0912-2938716
تهران، اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، بازار سنگ تهران، غرفه 26