صنایع سنگ کی راد

 صنایع سنگ کی راد

مدیریت: رضایی

تولیدکننده: انواع اسلبهای داخلی، خارجی و CNC

آدرس ایمیل: keyradstonegroup@gmail.com / y.rezaeirad@gmail.com
وب سایت: www.keyradstone.com
تلفن: 021-56236003-4
نمابر 021-56236005
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارســتان، قبل از نارنجستان، صنایع سنگ کی راد
تلفن همراه: 0912-3013655
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارســتان، قبل از نارنجستان، صنایع سنگ کی راد
021-56236003-4