مدیریت: حاج حیدری- بهادری

تولیدکننده: سنگ خوبسنگان

تلفن: 031-33804043
نمابر 031-33807900
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
تلفن همراه: 3152405 -0913 (بهادری) و 2175159-0913 (حاج حیدری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
031-33804043