مدیریت: قاسم ابوطالبی

تولیدکننده: تجهیزات معادن و لوازم ایمنی معدن

تلفن: 0864-3325185
نمابر 0864-3325184
آدرس دفتر مرکزی: نیم‌ور، بلوار امام خمینی
تلفن همراه: 0918-1663236 : و 0912-2210383
نیم‌ور، بلوار امام خمینی
0864-3325185