موقعيت: 20 كيلومتری شمال بافق

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت احجار دهبيد

آدرس بهرهبردار: تهران، بزرگراه حقانی، چهارراه جهان كودک، خيابان دیدار جنوبی،پلاک 3، طبقه 3

كد پستی 1518734513