مدیریت: حمید پشندیان

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33802319
نمابر 031-33808515
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 10
تلفن همراه: 0913-3124588 ,2173242 0913
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 10
031-33802319