مدیریت: توکلی و رضوی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@talebstone.ir
وب سایت: www.talebstone.ir
تلفن: 36551344 -025
نمابر 36551087 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید، بعد از پل زیرگذر، دست راست، خیابان اول
تلفن همراه: 1977742 -0912(توکلی) و 1539163-0912 (رضوی)
قم، جاده کوه سفید، بعد از پل زیرگذر، دست راست، خیابان اول
36551344 -025