مدیریت: حاج محمدعلی فرقانی

تولیدکننده: مرمریت کرم (موجدار و بیموج)

تلفن: 031-42523834
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم مرکزی
تلفن همراه: 2897944 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم مرکزی
031-42523834