مدیریت: طاهری

تولیدکننده: انواع دستگاههای سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 14، جنب سنگبری سعادت نو
تلفن همراه: 0913-2194775
اصفهان، محمودآباد، خیابان 14، جنب سنگبری سعادت نو