مدیریت: علی اصغری

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد و تکاب

تلفن: 031-33380369
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12 صنایع سنگ طاهر
تلفن همراه: 2182530 -0913 و 3268486-0913 و 1033925-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12 صنایع سنگ طاهر
031-33380369