پخش و فروش انواع ســنگهای ساختمانی

مدیریت: طباطبایی

آدرس ایمیل: tabatabaeistone@gmail.com
نمابر 051-36669829
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، جراح 5
تلفن همراه: 0915-5180468
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، جراح 5
0915-5180468