موقعيــت: 105 كيلومتری شــمال شــرق

اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: مصطفی صالحی حاجیآبادی

آدرس بهرهبردار: اصفهــان، خيابان فيض، كوچه كوله پارچه، جنب كوچه دبستان

تلفن همراه: 0913-1177794