موقعيــت: 105 كيلومتری شــمال شــرق

اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: كرمعلی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، كيلومتر 40، پمپ بنزین مورچه خورت، نرسيده به پاسگاه طرق، به سمت روستای كشه، جنب كارخانه گونی بافی

تلفن همراه: 0913-1610163 * 0912-2408678