نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 35 كيلومتری غرب تفرش

بهرهبردار: اسماعيلی

آدرس بهرهبردار: محلات، روستای باقرآباد،

روبروی شركت تعاونی