طلا سنگ ایرانیان

طلا سنگ ایرانیان

مدیریت: سرافرازی

تولیدکننــده: مرمریت کــرم و کرم طلایی

استخوانی و گرانیت خرمدره

وب سایت: www.jra.ir
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، دلیجان، جنب ســد 15 خرداد
تلفن همراه: 0912-5760622 , 0912-6436415
مرکــزی، دلیجان، جنب ســد 15 خرداد
0912-5760622 , 0912-6436415