مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع گرانیت

تلفن: 031-33801891
نمابر 031-33801892
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
تلفن همراه: 0913-3690208
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
031-33801891