موقعيت44: كيلومتری جنوب شرق ماكو

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: بهروز شفایی

آدرس بهرهبردار: خوي، خيابان خمينی، بنبست سينا، پلاک 13 

تلفن: 044-36335352
تلفن همراه: 1613218 0914 (بهروز شفایی)
044-36335352