مدیریت: بلخاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (مرمریت)

تلفن: 031-33802295
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی چهارم
تلفن همراه: 0913-3155886
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی چهارم
031-33802295