مدیریت: مختاری

تولیدکننده: سنگ نهبندان پرتقالی و کرم

مروارید مشهد و مشکی الموت

تلفن: 021-56233239
نمابر 021-56233240
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
تلفن همراه: 0912-1885184 , 0912-1092773
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
021-56233239