مدیریت: جساس

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(بجستان، لای بید و بورس تراورتن)

 

تلفن: 025-36551140
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 2جاده کوه سفید، بعد از پل، سومین کارخانه سمت چپ
تلفن همراه: 0912-3518635 , 0912-5526258
قم، کیلومتر 2جاده کوه سفید، بعد از پل، سومین کارخانه سمت چپ
025-36551140