مدیریت: ترابی

تولیدکننده: مرمریتآباده و پر طاووسی یزد

تلفن: 031-33802752
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18 (آرد،) انتهای خیابان
تلفن همراه: 3040942 -0913 (ابوالفضل) و 1112335-0913 (علی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18 (آرد،) انتهای خیابان
031-33802752