ظفر قند اردستان

ظفر قند اردستان

موقعيت: 130كيلومتری شمال شرق اصفهان و  20 كيلومتری جنوب شرق ظفرقند

نوع سنگ: گرانيت