مدیریت: شهرستانی

تولیدکننده: ســنگهای تراورتــن (رویال، آنتیک، پولیش، هوند)

آدرس ایمیل: abedstone@gmail.com
وب سایت: www.abedstone.besi.com
تلفن: 031-33804720
نمابر 031-33808392
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان38، فرعی 38
تلفن همراه: 0913-3116234 , 0913-1111945
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان38، فرعی 38
031-33804720