عاشق‌آباد خور

عاشق‌آباد خور

موقعيــت: 350 كيلومتری شــمال شــرق اصفهان، 26كيلومتری شمال شرق هفتومان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حميد صلصلالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان بلور و شيشه، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 031-45836707-9
031-45836707-9