مدیریت: عاشوری

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، میدان تلویزیون، به طرف میدان جهاد، بعد پمپ بنزین بازار سنگ
تلفن همراه: 3148465 -0915(عاشوری) و 3133703-0915 (شیردل)
مشهد، میدان تلویزیون، به طرف میدان جهاد، بعد پمپ بنزین بازار سنگ
3148465 -0915(عاشوری) و 3133703-0915 (شیردل)