مدیریت: مجدم

تولیدکننده: تراورتن تنه درختی و مرمریت

تلفن: 031-33801688
نمابر 031-33804987
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، فرعی 40
تلفن همراه: 1178186 -0913 (صفار) و 9120913-0913 (مجدم)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، فرعی 40
031-33801688