نوع سنگ: تراروتن

موقعيت13: كيلومتری جنوب شرق محلات

بهرهبردار: شركت تعاونی سنگ سفيد نيمور

آدرس بهرهبردار: استان مركزی، نيمور، معدن عباسآباد (مسلم آقاباقری)

نمابر 08643324499
تلفن همراه: 0912-5247417 * 0918-1663147 * 0918-1659374