عدالت فروشگاه لوازم معدنی

عدالت فروشگاه لوازم معدنی

مدیریت: حاج اسداله مشهدی حسینی

واردکننده: انواع کمپرسور هوا فشرده و قطعات یدکی و لوازمات معدنی

آدرس ایمیل: edalat.quarry.tools.shop@gmail.com foroshgah.edalat@gmail.com
وب سایت: www.edalat.machine.ir
نمابر 031-33608091* 031-33608021
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خمینی شهر، منطقه صنعتی دوشاخ، فلکه صنعت به سمت اصغرآباد، سمت چپ (ساختمان زرد رنگ)
تلفن همراه: 0913-1190258 : * 0913-1110202 * 0913-3124920 * 0913-1113809
اصفهان، خمینی شهر، منطقه صنعتی دوشاخ، فلکه صنعت به سمت اصغرآباد، سمت چپ (ساختمان زرد رنگ)