مدیریت: غفوری

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی (سنگ شیراز، چرمی، صیقلی، تیشه‌ای)

 

 

 

تلفن: 031-33802388
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 1199526 -0913 (عباسعلی غفوری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802388