عدل بلوری مجتمع سنگ و معادن

عدل بلوری مجتمع سنگ و معادن

مدیریت: امیر حسین بلوری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (گرانیت، تراورتن، مرمریت)

 

تلفن: 031-33800487 , 031-33808572
نمابر 031-33807673
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26، فرعی 26 (ماهوت)
تلفن همراه: 0913-3122440
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26، فرعی 26 (ماهوت)
031-33800487 , 031-33808572