مدیریت: محمد حسین عربی

خرید و فروش سنگ

آدرس دفتر مرکزی: یــزد، تفت، مجتمع ســنگبری‌های سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-3537999
یــزد، تفت، مجتمع ســنگبری‌های سفیدکوه
0913-3537999