عرفان رافع پارسیان

عرفان رافع پارسیان

مدیریت: برات زاده

وارد کننده سنگهای مرمر افغانستان

آدرس ایمیل: mohammadjafari.vfp@gmail.com
تلفن: 021-22643400-1
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده شاندیز، نبش مدرس16 آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی شــمال، نرســیده به پل صدر، جنب اداره پست، کوی کسری، پلاک 1607/1، واحد6
تلفن همراه: 0912-0242050 , 0912-1002877
مشهد، جاده شاندیز، نبش مدرس16 آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی شــمال، نرســیده به پل صدر، جنب اداره پست، کوی کسری، پلاک 1607/1، واحد6
021-22643400-1