نوع سنگ: ترانیکس

موقعیت: ندوشن

بهرهبردار: عرفانی

آدرس بهرهبردار: یزد، آزاد شهر، کوچه وحدت، پلاک 14

تلفن همراه: 09021652818