مدیریت: غلامی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 33444237 -025 و 33444238-025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر12 سی متری امیرکبیر، 15متری اول سمت چپ
تلفن همراه: 3518644 -0912 و 2527437-0912
قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر12 سی متری امیرکبیر، 15متری اول سمت چپ
33444237 -025 و 33444238-025