مدیریت: رحیم پور

تولیدکننده: انواع سنگ ساختمانی

تلفن: 42524135 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان پنجم غربی
تلفن همراه: 3882118 -0913 و 3180679-0913
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان پنجم غربی
42524135 -031