مدیریت: عباس زاده

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 6584957 -0513
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، شهید جراح 8
تلفن همراه: 0915-3231784
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، شهید جراح 8
6584957 -0513