مدیریت: عظیمی

تولیدکننده: دهبید

آدرس ایمیل: ali.azadi52@yahoo.com
تلفن: 021-56236821
نمابر 021-56236815
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر، 30 اتوبــان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 1، پلاک 11
تلفن همراه: 3279742 -0912 (عظیمی) و 3461445-0912 (آزادی) و 1393252-0912
کیلومتر، 30 اتوبــان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 1، پلاک 11
021-56236821